ꪁꪫꪱꪣ ꪄꪾꪚ ꪭꪸꪙ ꪬꪮꪣ

ꪹꪙ꫁ ꪁꪫꪱꪣ ꪄꪾꪚ ꪭꪸꪙ ꪬꪮꪣ – ꪉ꪿ꪮꪙ ꫑

꫞ ꪮꪽ ꪙꪲ꫁ ꪭꪱ ꪊꪲ꪿ ꪔ꫁ꪱꪙ ꪀ꪿ꪱꪥ ꪖ꫁ꪮꪥ ꪊꪱ ꪹꪫ꫁ꪱ ꪊꪸꪣ ꪀ꪿ꪮꪙ ꪹꪣ꪿ ꪩꪱꪉ ꪜꪱꪉ ꪑꪱꪣ ꪹꪋ꫁ꪱ ꪹꪣꪉ ꪠꪱ ꪢ꫁ꪺꪥ ꪊꪲ꪿ꪉ ꪣꪲ ꪄ꪿ꪺꪉ ꪒꪲ꫁ꪙ ꪎꪱꪫ ꪹꪭ꫁ꪱ ꪠꪴꪉ ꪚ꪿ꪱꪫ ꪶꪭꪣ ꪔꪮꪣ ꪹꪤꪸꪙ ꪨꪱꪥ ꪶꪩ ꪬꪳ꪿ꪙ ꪬꪮꪣ ꪣ꪿ꪺꪙ ꪹꪣꪷꪉ ꪅꪲ ꪹꪅ꫁ꪱ ꪹꪩꪷꪉ ꪵꪄ꪿ꪉ ꪹꪨ꫁ꪱ ꪬꪮꪣ ꪹꪭ꫁ꪱ ꪀꪲꪙ ꪨꪷ꪿ ꪩꪸꪉ ꪹꪎꪸꪙ ꪹꪤꪸꪙ ꪨꪱꪥ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪋꪴ꪿ ꪝꪱꪥ ꪮꪸꪙ ꪎ꪿ꪱꪉ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪬ꪿ꪱꪉ ꪘꪰ꫁ꪉ ꪒꪮꪣ ꪣꪳ꫁ ꪏꪴ ꪶꪭ꪿ꪣ ꪀꪱꪥ ꪕꪱꪉ ꫛ ꪹꪜꪸꪙ ꪭꪱꪉ ꪹꪒ꪿ꪣ ꪵꪠꪙ ꪜꪱꪀ ꪶꪔ ꪹꪀꪱ ꪀ꫁ꪺ ꪵꪁꪙ ꪔꪲ꪿ꪉ ꪮꪲ꫁ꪙ ꪣ꪿ꪺꪙ ꪣ꫁ꪺ ꪎꪸꪉ ꪄꪾꪚ ꪕꪸꪉ ꪬꪴ ꪜꪲ꪿ ꪔꪱꪣ ꪎꪸꪉ ꪭ꪿ꪱꪥ ꪝꪴ ꪮꪴ꪿ꪙ ꪻꪊ ꪹꪥꪉ ꪶꪩ ꪵꪎꪙ ꪩꪾꪾ꫁ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪮ꪿ꪱꪙ ꪼꪒ꫁ ꪘꪷ ꪩ꫁ꪮꪙ ꪹꪕꪸꪉ ꪀ꪿ꪱ ꪬꪳꪙ ꪕꪮꪉ ꪹꪜꪸꪙ ꪄꪮꪉ ꪵꪝꪉ ꪚ꪿ꪱꪫ ꪎꪱꪫ ꪕ꫁ꪺꪀ ꪹꪋꪷ ꪑꪱꪣ ꪮꪲ꫁ꪙ ꪎꪱꪫ ꪚ꪿ꪱꪫ ꪒꪲ꫁ꪙ ꪤꪮꪀ ꪋꪴ꫁ ꪘ꫁ꪱ ꪄ꪿ꪺꪉ ꪒꪮꪣ ꪋꪱꪙ ꪨꪱꪥ ꪜꪴꪙ ꪜꪱꪙ ꪹꪒ꪿ꪣ ꪩꪱꪙ ꪔꪱꪣ ꪎ꫁ꪱꪥ ꪊꪲꪉ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪻꪬ꫁ ꪠꪱꪉ ꪩ꫁ꪱꪥ ꪅꪮꪉ ꪭꪲꪒ ꪹꪣꪉ ꪠꪱ ꪻꪒ ꪙꪱ